Thủ tục để NCT được vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội

Ngày đăng: 16/03/2014

Hỏi: - Muốn được tiếp nhận vào nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, NCT phải làm những thủ tục gì?

Trả lời:

1. Hồ sơ tiếp nhận NCT vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội:

- Đơn của NCT hoặc gia đình, người thân, người giám hộ.

- Sơ yếu lí lịch của NCT có xác nhận của UBND cấp xã.

- Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã.

- Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với trường hợp tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp huyện quản lí.

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường hợp đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp tỉnh quản lí.

- Quyết định tiếp nhận của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường hợp tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp tỉnh quản lí.

- Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn và sơ yếu lí lịch của NCT, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ của NCT và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã 3 ngày làm việc, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã. Nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch UBND cấp xã văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân.

3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tiếp nhận NCT vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp huyện quản lí, hoặc văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh quản lí. Trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lí do.

4. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm kí quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã thuộc cấp huyện quản lí, hoặc kí văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh quản lí.

5. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội; trường hợp không tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lí do.

Nguồn: Báo Người cao tuổi