Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo 'Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam'

Ngày đăng: 09/07/2015
 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆTNAM
BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 163/2015/QĐ-HNCT


Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI

- Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam và Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội khoá IV;

- Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”;

- Căn cứ văn bản của các bộ, ngành, đoàn thể TW về việc giới thiệu thành viên tham gia Ban chỉ đạo “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức- Kiểm tra Trung ương Hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” gồm 20 thành viên (danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Xây dựng nội dung hoạt động hàng năm “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” triển khai, thực hiện trong các cấp Hội; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp nguồn lực để chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” ở các cấp Hội, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng, Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội, các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Quốc gia về NCT;

- Các Bộ, ngành có thành viên tham gia;

- Thường trực TW Hội;

- Các ủy viên BTV TW Hội;

- Hội NCT các tỉnh, thành phố;

- Các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, BTC-KT TW Hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cù Thị Hậu

 

DANH SÁCH

Ban chỉ đạo “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”

(Kèm theo Quyết định số 163/2015/QĐ-HNCT ngày 28 tháng 5 năm 2015)

 

 

1. Bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo.

3. Bà Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo.

4. Ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo.

5. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Ủy viên.

6. Bà Đào Thị Thanh Tâm, Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy viên.

7. Ông Lương Ngọc Khuê (PGS.TS), Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Ủy viên.

8. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

9. Bà Lê Minh Giang, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Hòa Bình, UV BTV, Chánh Văn phòng Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy viên.

12. Bà Hoàng Thị Việt Phương, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Ủy viên.

13. Bà Lưu Thị Hường, UV BTV, Trưởng Ban chăm sóc Người cao tuổi, Ủy viên.

14. Bà Phan Thùy Nghĩa, UV BTV, Trưởng Ban Phát huy vai trò Người cao tuổi, Ủy
viên.

15.Ông Đặng Tài Tính, UV BTV, Trưởng Ban Đối ngoại, ủy viên.

16. Ông Phạm Văn Ngọc, UV BTV, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD Hội NCT thành
phố Hà Nội, Ủy viên

17. Bà Vũ Thị Hiểu, UV BCH, Giám đốc Quỹ chăm sóc Người cao tuổi, Ủy viên.

18. Bà Ngô Thị Mến, UV BCH, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên.

19. Ông Nguyễn Thanh Cao, Phó Tổng biên tập Báo NCT, Ủy viên.

20. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm Cao niên 1-10, Ủy viên. 

(Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra, TW Hội NCT)