Quyết định số 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Ngày đăng: 07/09/2020

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Xem và tải nội dung Quyết định tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan