Quyết định số 103/QĐ-HNCT, ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Thành lập Ban Điều hành Đề an Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Ngày đăng: 16/04/2021

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Quyết định số 103/QĐ-HNCT Thành lập Ban Điều hành Đề an Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (Có danh sách thành viên Ban Điều hành Đề án kèm theo).

 

Xem và tải nội dung Quyết định tại đây.


Tin liên quan