Quy định trích 10% hội phí nộp cho Hội NCT huyện là không đúng.

Ngày đăng: 02/11/2015

Hỏi:
- BCH hoặc Ban Đại diện Hội NCT cấp huyện có được kí Quyết định tặng Giấy khen cho tổ chức và hội viên cấp dưới không?
- Việc trích nộp Hội phí hằng năm do cấp nào Quyết định và tỉ lệ trích nộp là bao nhiêu phần trăm cho từng cấp Hội? Ở Hội NCT huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Ban Thường vụ Hội quyết định tỉ lệ trích 10% nộp về Hội NCT huyện, 40% nộp cho Hội cơ sở (xã, phường, thị trấn), 50% để lại Chi hội như vậy có đúng với hướng dẫn số 196/2012/HD-NCT ngày 23/5/2012 của Trung ương Hội NCT Việt Nam không?


                                                                                 Phạm Công Cẩn
                                               (Chủ tịch Hội NCT thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang)


Trả lời:
Điều 32, Điều lệ Hội NCT quy định Khen thưởng tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, thực hiện theo Quy chế Thi đua khen thưởng của TW Hội (ban hành theo Quyết định số 177/2012/QĐ-NCT ngày 2/5/2012 của TW Hội NCT Việt Nam). Theo đó thẩm quyền khen thưởng:
Chi hội biểu dương Tổ hội và hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao- Gương sáng” trong Chi hội.
Ban Chấp hành Hội NCT cơ sở xem xét, công nhận, biểu dương Chi hội, cán bộ, hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao- Gương sáng” trong Hội cơ sở.
Ban Đại diện Hội NCT cấp huyện biểu dương Hội cơ sở, Chi hội, cán bộ, hội viên trong địa phương mình đạt thành tích xuất sắc; đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cùng cấp và cấp trên khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cán bộ, hội viên của địa phương mình đạt thành tích xuất sắc; đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cùng cấp và cấp trên khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Như vậy, BCH hoặc Ban Đại diện Hội NCT cấp huyện không được kí Quyết định tặng Giấy khen cho tổ chức và hội viên cấp dưới.
Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, BCH Hội NCT cơ sở (xã, phường) quyết định tỉ lệ trích nộp hội phí thu được cho phù hợp điều kiện thực tế địa phương (để lại ít nhất 70% hội phí cho Chi hội hoạt động, còn lại nộp cho Hội cơ sở). Hội NCT huyện Hiệp Hòa quy định để lại 50% hội phí cho cơ sở là không đúng quy định, cũng không có văn bản nào quy định phí nộp cho Hội NCT huyện 10%.

Nguồn: Báo Người cao tuổi