Người cao tuổi được miễn các khoản Quỹ hoạt động xã hội

Ngày đăng: 12/01/2014

Hỏi: Tại điểm e, mục 1 Điều 3 Luật Người cao tuổi quy định NCT “Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp”. Tuy nhiên, ngay trong cùng địa phương cũng có nhiều cách hiểu khác nhau nên mỗi xã vận dụng một khác… Đề nghị cho biết NCT phải đóng quỹ nào, Nhà nước có văn bản quy định cụ thể về các khoản đóng góp trên?

NGUYỄN VĨNH MẬU

(Ban Đại diện Hội NCT huyện Kbang, tỉnh Gia Lai)

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 50 ngày 10/5/2007 của Chính phủ, hiện chỉ có duy nhất Quỹ phòng, chống lụt bão là bắt buộc. Khoản 1 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 50 ngày 10/5/2007 của Chính phủ quy định: Công dân trong độ tuổi (nam từ đủ 18 đến hết 60 tuổi; nữ từ đủ 18 đến hết 55 tuổi) mỗi năm nộp cho quỹ này số tiền theo giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại thời điểm thu: 1kg thóc đối với thành viên hộ nông nghiệp; 2kg thóc đối với các đối tượng khác.

Các loại quỹ hoạt động xã hội hằng năm đóng góp tự nguyện gồm có: Quỹ quốc phòng an ninh; Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện (gồm có: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ xã hội- từ thiện, Quỹ Khuyến học, Quỹ chăm sóc người cao tuổi, Quỹ phòng chống ma túy, Quỹ đóng góp cơ sở hạ tầng).

(Nguồn: Báo Người cao tuổi, ngày 3/1/2014)