Nghị định số 136/2013/ NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã được thực hiện đầy đủ

Ngày đăng: 06/07/2016

Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC cho phép thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị định 136/2013/NĐ-CP về Trợ giúp xã hội. Chúng tôi xin được giới thiệu tóm tắt như sau:

1) Nội dung cụ thể của Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC  như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  1. Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội khác ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng mức và hệ số quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

  1. Khoản 4 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 “4. Đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên không thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều này; đối tượng trợ giúp đột xuất và các đối tượng khác được hưởng các chế độ quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Điều 2. Điều Khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

2. Đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này không phải làm lại hồ sơ. Phòng LĐ-TB-XH căn cứ vào hồ sơ lưu trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh mức và hệ số phù hợp với từng đối tượng.

2)  Những thông tin chính trong Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ liên quan tới các đối tượng bảo trợ xã hội là NCT:

Để các cấp Hội NCT hiểu đúng tinh thần của Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC và thực hiện đúng vào các đối tượng NCT trong thực tế, chúng tôi xin tóm tắt giới thiệu một số ý chính như sau:

Ngày 21 tháng 10 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định một số chính sách trợ cấp xã hội (TCXH) mới (so với Nghị định 06/2011/ NĐ-CP và các Thông tư trước đó) gồm một số điểm như: Thay đổi mức chuẩn TCXH; Nâng mức hệ số TCXH; quy định NCT bị khuyết tật (NKT) hưởng TCXH theo Luật NKT; Cấp thẻ BHYT cho NCT đang hưởng tuất BHXH từ 80 tuổi trở lên; Nâng mức hỗ trợ mai táng phí; Quy định rõ hơn về trường hợp nhận chăm sóc nuôi dưỡng cháu mồ côi.

Tại Điều 41 của Nghị đinh 136/2013/NĐ-CP ghi rõ Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2014. Tuy nhiên, tại thời điểm 2014, 2015 do có một số khó khăn nên Chính phủ đã tạm hoãn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Sau đó, ngày 4/10/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 74/NĐ-CP về thực hiện một phần Nghị định 136/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/ 2015. Đồng thời, Bộ LĐTBXH và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về: “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội”.Theo đó, hầu hết các đối tượng đang hưởng TCXH hàng tháng nếu thuộc hộ nghèo sẽ được hưởng mức và hệ số TCXH mới theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP (tối thiểu là 270.000 đồng/tháng). Ngoài ra còn quy định chưa áp dụng mức hỗ trợ mai táng phí mới (vẫn giữ tối thiểu là 3.000.000đ.).

3) Mức trợ cấp xã hội cho NCT hiện hành là bao nhiêu

Như vậy, theo Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, NCT và các đối tượng BTXH khác sẽ được hưởng đầy đủ theo quy định trong Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Cụ thể là:

+ Thay đổi mức chuẩn TCXH từ 180.000 đ. lên 270.000 đ./ tháng (Điều 4), trong đó NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu... sẽ được hưởng mức 270.000 đ. /tháng.

+ Nâng mức hệ số TCXH cho NCT từ 60- 80 tuổi, nghèo, cô đơn lên 1,5 (Điều 6)

+ Nâng mức hệ số TCXH cho NCT từ 80 tuổi, nghèo, cô đơn lên 2,0 (Điều 6)

+ NCT nghèo, cô đơn nếu có người nhận chăm sóc thì hưởng hệ số 3,0 (Điều 6)

+ NCT bị khuyết tật (NKT) nặng và đặc biệt nặng hưởng TCXH theo Luật NKT

+ Cấp thẻ BHYT cho NCT đang hưởng chế độ trợ cấp tuất BHXH hàng tháng từ 80 tuổi trở lên (Điều 9)

+ Quy định mức hỗ trợ mai táng phí bằng 20 lần mức chuẩn (tối thiểu là 5400000 đ) (Khoản 2. Điều 11)

   Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

   Một nội dung quan trọng nữa là, các đối tượng nhận TCXH theo mức mới sẽ được truy lĩnh từ ngày 01/01/2016.

 

Xem và tải nội dung Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 12 tháng 5 năm 2016  tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại, TW Hội Người cao tuổi Việt Nam