NCT hưởng trợ cấp BTXH vẫn được xét hộ nghèo

Ngày đăng: 24/06/2014

Hỏi: - Ông Nguyễn Xuân Trường, Chi hội trưởng NCT thôn Siêu Nghệ, xã Nhật Tửu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam hỏi: “Cuối năm 2013, thôn Siêu Nghệ tổ chức bình xét hộ nghèo. Trước khi họp, cán bộ Lao động – Thương binh, Xã hội của xã tuyên bố: Các hộ gia đình có NCT đang được hưởng trợ cấp BTXH (180.000 đồng/tháng) không được trong diện xét hộ nghèo, cận nghèo. Mặc dù có những cụ trên 90 tuổi, không có nguồn thu nhập nào khác ngoài trợ cấp BTXH. Xin Báo Người cao tuổi cho biết, việc làm của  cán bộ xã và thôn như vậy có đúng không?

Trả lời: - Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo: Chỉ tính thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng qua, không tính khoản trợ cấp an sinh xã hội (trong đó có trợ cấp BTXH 180.000 đồng/tháng cho người từ 80 tuổi trở lên) từ ngân sách nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình.

Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015. Theo đó, hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6 triệu đồng/người/năm) trở xuống. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401 nghìn đồng đến 520.000 đồng/người/tháng. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/ tháng.

Như vậy, việc làm của cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xã Siêu Nghệ không đúng. Nếu các hộ gia đình có NCT đang được hưởng trợ cấp BTXH có mức thu nhập bình quân như trên được đưa vào danh sách đề nghị: Hộ nghèo, hộ cận nghèo mới. Phần trợ cấp BTXH không được tính vào thu nhập của hộ gia đình.

Các gia đình có mức thu nhập bình quân như nêu trên nếu không được bình xét cần làm đơn khiếu nại gửi UBND xã, Ban Chỉ đạo cấp xã phải tiến hành điều tra, rà soát bổ sung hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo rồi trình Chủ tịch UBND cấp xã công nhận hộ nghèo, cận nghèo mới. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo phải được thực hiện vào thời điểm ngày 1/10 hằng năm. Chậm nhất ngày 15/12 hằng năm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Nguồn: Báo Người cao tuổi, ngày 19/6 số 98(1415).