NCT được truy lĩnh kể từ ngày đủ điều kiện hưởng TCXH

Ngày đăng: 04/12/2014

Hỏi: - Chi hội tôi có cụ Sùng Seo Khai, sinh năm 1921 già yếu, các con cháu của cụ không đến xã làm thủ tục cho cụ hưởng trợ cấp xã hội (TCXH) dành cho NCT. Đến tháng 7/2014, nhờ tổ kiểm tra, giám sát phát hiện, cụ mới được hưởng TCXH 180.000 đồng/tháng. Xin hỏi, cụ hưởng TCXH mức đó đã đúng chưa và có được hưởng truy lĩnh không?

Nguyễn Văn Bỉnh (Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát Hội NCT
xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai)

Trả lời: - Điều 17, Luật NCT quy định đối tượng được hưởng chính sách BTXH:

1. NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.

2. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, TCXH hằng tháng.

Điều 6, Nghị định số 06/ 2011/NĐ-CP quy định mức chuẩn TCXH hằng tháng:

1. Mức chuẩn TCXH để xác định mức TCXH hằng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng đối với NCT là 180.000 đồng (hệ số 1,0).

2. Mức TCXH hằng tháng thấp nhất đối với NCT quy định tại Điều 17 Luật NCT sống tại cộng đồng do UBND xã, phường, thị trấn quản lí như sau:

a) Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với NCT từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ TCXH hằng tháng;

b) Mức 270.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,5) đối với NCT từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ TCXH hằng tháng;

c) Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này mà không có lương, trợ cấp BHXH hằng tháng, TCXH hằng tháng.

Ông  căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của cụ Khai để áp dụng mức hưởng TCXH. Cụ Khai sẽ được truy lĩnh kể từ thời điểm đủ điều kiện được hưởng TCXH.

Nguồn: Báo Người cao tuổi