Mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi

Ngày đăng: 28/04/2014

Hỏi: - Mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT thuộc diện bảo trợ xã hội (BTXH) là bao nhiêu?

Trả lời: - Ngày 21/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng Bảo hiểm xã hội. Ngày 31/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 142/NQ-CP thống nhất chưa thực hiện Nghị định trên. Vì vậy, mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT thuộc diện BTXH vẫn thực hiện như cũ. Cụ thể:

1. Mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng đối với NCT là 180.000 đồng (hệ số 1,0).

2. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng thấp nhất đối với NCT sống tại cộng đồng do UBND xã, phường, thị trấn quản lí như sau:

- Mức 180.000 đồng/người/ tháng (hệ số 1,0) đối với người từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

- Mức 270.000 đồng/người/ tháng (hệ số 1,5) đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

- Mức 180.000 đồng/người/ tháng (hệ số 1,0) đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng.

3. Mức 360.000 đồng/người/ tháng (hệ số 2,0) đối với NCT được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật Người cao tuổi.

4. Mức 360.000 đồng/người/ tháng (hệ số 2,0) đối với NCT đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng quy định tại Điều 19 Luật Người cao tuổi.

5. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các ngành, đoàn thể ở Trung ương nơi có cơ sở chăm sóc NCT; Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức trợ cấp, trợ giúp cho NCT thuộc thẩm quyền quản lí nhưng không thấp hơn mức quy định.

6. Trường hợp NCT thuộc diện hưởng các mức trợ cấp xã hội hằng tháng khác nhau quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này hoặc được hưởng các mức hỗ trợ mai táng phí khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Báo Người cao tuổi