Mức hỗ trợ mai táng phí

Ngày đăng: 16/04/2014

Hỏi: Cụ Nguyễn Bá Kỳ, hội viên Hội NCT thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội và NCT ở một số tỉnh hỏi về việc thực hiên Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ: – Văn bản nào quy định mức hỗ trợ mai táng phí khi NCT qua đời? Mức hỗ trợ là bao nhiêu? Thời gian thực hiện thế nào?

Trả lời: - Hiện nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện mức mai táng phí theo Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011. Cụ thể: Tại khoản 5, 6, 7, Điều 6  Nghị định này quy định: “Mức hỗ trợ chi phí mai táng khi NCT chết quy định tại Điều 18, Điều 19 Luật Người cao tuổi là 3.000.000 đồng”. “Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương… Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức trợ cấp trợ giúp cho NCT thuộc thẩm quyền quản lí nhưng không thấp hơn mức quy định (3.000.000 đồng) tại khoản 5 Điều này… Trường hợp được hưởng các mức hỗ trợ mai táng phí khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất”.

Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ mai táng phí gồm: Đơn của gia đình, cá nhân hoặc văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện mai táng cho NCT bị chết; bản sao giấy chứng tử; hồ sơ gửi UBND cấp xã. Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ UBND cấp xã có trách nhiệm xem xét và có văn bản gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình UBND huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định.

Ngày 21/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Ngày 31/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 142/NQ-CP thống nhất chưa thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Vì vậy, đến nay vẫn thực hiện theo các văn bản trên.

Nguồn: Báo Người cao tuổi,
ngày 16/4/2014, số báo 61(1378).