Mối quan hệ giữa Chi hội NCT với chi bộ Đảng, ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân phố

Ngày đăng: 20/12/2013

Hỏi: - Về nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội NCT cơ sở nói tại điểm b, khoản 3, Điều 16 của Điều lệ Hội có ghi: Định kì chủ động báo cáo… với cấp ủy đảng, chính quyền, tranh thủ sự giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở…” nhưng về nhiệm vụ của chi hội người cao tuổi tại điểm c, khoản 2, Điều 17 chỉ ghi: “Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Vậy mối quan hệ của Chi hội NCT với chi bộ Đảng, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân phố được thực hiện như thế nào?

 

ĐỖ QUANG TIẾN

(Số 11, ngõ 101, tổ 17, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)

Trả lời: - Chương IV Điều lệ Hội NCT Việt Nam nói về “Tổ chức của Hội”, gồm 13 điều, trong đó có các Điều 16 và 17 được nêu trong câu hỏi trên. Nhưng điều đầu tiên của Chương IV, Điều 12 nêu:

1. Hội tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội…, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước quản lí”.

Như vậy Điều 12 đã nêu nguyên tắc chung: “Hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”, tức là các cấp Hội từ trung ương xuống cơ sở, chi hội, tổ hội đều chịu sự lãnh đạo của cấp uỷ cùng cấp. Việc Chi hội NCT chịu sự lãnh đạo của Chi bộ (khu dân cư, tổ dân phố) cũng đã nói trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội. Còn việc thực hiện mối quan hệ giữa Chi bộ và Chi hội sao cho có hiệu quả, thiết thực do từng địa phương xây dựng và thực hiện quy chế làm việc cụ thể.

Điều 12, Điều lệ Hội nêu:

2. Hội Người cao tuổi Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;…”.

Như vậy, các cấp Hội đều là thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và Chi hội NCT là thành viên của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng, bản. Chi hội NCT có trách nhiệm làm tốt các nhiệm vụ của một thành viên Ban Công tác Mặt trận theo quy chế làm việc do các thành viên của Ban Công tác Mặt trận hiệp thương xây dựng, góp phần cùng Ban Công tác Mặt trận tham gia thực hiện các chủ trương công tác của cấp uỷ, chính quyền địa phương, của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ở khu dân cư, tổ dân phố.