Hướng dẫn số 401/HD-HNCT, ngày 24/10/2016 về việc Xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương.

Ngày đăng: 21/04/2017

Hướng dẫn số 401/HD-HNCT, ngày 24/10/2016 về việc Xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương. Xem và tải nội dung hướng dẫn tại đây.

 


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan