Hướng dẫn góp ý nội dung Văn kiện Đại hội VI và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày đăng: 09/02/2021

Hướng dẫn góp ý nội dung Văn kiện Đại hội VI và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam

- Xem và tải nội dung Văn kiện Đại hội VI và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam (file PDF) tại đây.

 

- Xem và tải nội dung Dự thảo Báo cáo Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam(file word) tại đây.

 

- Xem và tải nội dung Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam (file word) tại đây.

 

- Xem và tải Hướng dẫn góp ý nội dung Văn kiện Đại hội VI và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam (flie word) tại đây  .Tin liên quan