Hội thảo Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/05/2014

Sáng 16/5/2014, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ những nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn và sâu sắc phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, là những chỉ dẫn quý báu và là nguồn cổ vũ động viên to lớn của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Hội thảo còn nhằm mục đích nghiên cứu kỹ và hiểu sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa và giá trị của phong cách Hồ Chí Minh để từ đó xây dựng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phong cách của người cán bộ trong tình hình hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh.

Trong báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số ít nhân vật trong lịch sử đã trở thành huyền thoại ngay khi còn sống. Là hiện thân đầy đủ nhất, cao đẹp nhất của tấm gương đạo đức cách mạng theo ý nghĩa và nội dung sâu rộng, cuộc đời Hồ Chí Minh, phong cách sống, lao động, học tập, tâm hồn, trí tuệ và nghị lực của Người tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam. Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc và nhân loại. Phong cách Hồ Chí Minh xuất phát từ cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức sôi nổi và phong phú, là sự kết tinh của tinh hoa văn hoá dân tộc với tinh hoa văn hoá của nhân loại, vừa dân tộc vừa quốc tế, vừa rất mực nhân từ vừa triệt để cách mạng, rất uyên bác mà lại cực kỳ khiêm tốn, rất nguyên tắc về chiến lược nhưng lại rất linh hoạt trong sách lược, vừa nhìn xa trông rộng lại vừa thiết thực cụ thể, vừa vĩ đại lại vừa khiêm nhường giản dị.

Hội thảo khoa học thực tiễn Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh


Phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể bao gồm: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt. Năm mặt chủ yếu này tạo thành hệ thống phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống của Người, để Người trở thành con người toàn vẹn, với một cuộc sống trọn vẹn.

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo; phong cách làm việc khoa học, tập thể - dân chủ, quần chúng; phong cách diễn đạt hài hoà giữa dân gian với cái bác học, cái cổ điển truyền thống với cái hiện đại, giữa phong cách phương Đông và phong cách phương Tây; phong cách ứng xử đầy nhân văn, khiêm nhường, nhã nhặn, lịch lãm và bình dị; phong cách sinh hoạt giản dị, thanh cao... là nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Tại hội thảo, tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong cách tư duy lý luận; Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh; Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh; Phong cách quần chúng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hầu hết các tham luận đã có sự liên hệ với thực tế trong tình hình cụ thể hiện nay của việc thực hiện và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tham luận đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị hết sức cụ thể, thiết thực, có tính thuyết phục cao của việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng triển khai cuộc vận động, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng...

Trong giai đoạn hiện nay, để học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI của Đảng./.

Nguồn: ĐCSVN, 16/5/2014, Hà Thảo.