Hội nghị giao ban các tỉnh miền núi phía Bắc về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 10/09/2014

Sáng 9/9/2014, tại Phú Thọ, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận Hội nghị - ảnh: HH.


Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo 15 tỉnh ủy trong khu vực.


Theo báo cáo của Bộ phận chuyên trách 03 Ban Tuyên giáo Trung ương, trong 8 tháng đầu năm 2014, 15 tỉnh miền núi phía Bắc đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03, có phân công trách nhiệm cụ thể. Công tác kiểm tra của Ban Thường vụ cấp tỉnh được coi trọng, tiến hành thường xuyên và có tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị. Ở nhiều nơi, thừa ủy quyền của cấp ủy, Bộ phận giúp việc cấp ủy đã tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các đảng bộ cơ sở. Qua kiểm tra, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có những việc làm, sáng kiến mới, tạo mô hình tốt, cách làm hay, có sức lan tỏa và đem lại hiệu quả thiết thực. Cũng qua công tác kiểm tra phát hiện những khó khăn, bất cập của các cơ quan, đơn vị, từ đó trao đổi, tìm cách tháo gỡ khó khăn, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, tình cảm, đến hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2014 được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, nhiều chi bộ đưa vào sinh hoạt hằng tháng và dần đi vào nền nếp. Nhiều cấp ủy cơ sở xây dựng thành quy định, xác định rõ nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhất là tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc. Từng đảng viên trong chi bộ đăng ký nội dung phấn đấu, có sự góp ý của chi bộ, xác định thời hạn hoàn thành. Cấp ủy địa phương trong khu vực đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm và một số quy định, nguyên tắc khác. Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã gắn với thực hiện các giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về Xây dựng Đảng ở cơ sở, nhất là khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các tổ chức đảng.

Ở nhiều nơi, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùng bàn bạc, lựa chọn, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chăm lo hơn đến gia đình chính sách, hộ nghèo. Có địa phương đã giải quyết được 80 - 90% số vụ việc tồn đọng, phức tạp; nhiều nơi coi đây là giải pháp của công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác tư tưởng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là giáo dục lý tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống cho thế hệ trẻ được các tỉnh miền núi phía Bắc quan tâm. Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng được tổ chức theo định kỳ, nhiều điển hình tiên tiến được tuyên dương kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

Tuy nhiên, ở một số nơi tại các tỉnh miền núi phía Bắc, việc cụ thể hóa, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên còn chung chung, nội dung đăng ký thực hiện còn thiếu cụ thể, việc lựa chọn giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa thực sự tích cực, kiên quyết, kết quả ở nhiều nơi chưa cao… Ở nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, chưa có những biện pháp phù hợp, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Do đó, trong tầng lớp thanh niên công nhân, nhất là thanh niên ở các khu công nghiệp và thanh niên nông thôn ít được học tập và vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền ở những nơi đó chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở những khu vực và với những đối tượng nêu trên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả, ưu điểm đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03, đồng thời nhận rõ các mặt hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân, bàn giải pháp cho thời gian tiếp theo. Các đại biểu đến từ 15 tỉnh đã nêu lên những điểm nổi bật, điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo, của bộ phận giúp việc những tháng đầu năm 2014; những chuyển biến, những kết quả thiết thực do thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đem lại ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các đại biểu cũng đã trao đổi những kinh nghiệm, cách làm nhằm tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, những giải pháp thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả đã đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, qua ý kiến của 15 tỉnh, có thể khẳng định rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các tỉnh miền núi phía Bắc được triển khai nghiêm túc, ngày càng sâu rộng và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đồng thời, chúng ta cũng nghiêm túc nhận rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

Nhất trí với những nhận định của các đại biểu về hạn chế cũng như nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03 tại các địa phương, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, tình hình, nhiệm vụ trong thời gian sắp tới, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, càng phải tích cực hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đồng chí đề nghị các tỉnh ủy tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tấm gương đạo đức của Bác. Trong đó, yêu cầu quan trọng là nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã nhiều lần nhấn mạnh về đạo đức và về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do đó, trong quá trình quán triệt, học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết cần nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức và tinh thần tự giác thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn Đảng và toàn xã hội.

 Quang cảnh Hội nghị - ảnh: HH.


Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người; đối với cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh đạo, trách nhiệm càng phải cao hơn. Học tập và làm theo Bác phải từ những công việc cụ thể hằng ngày. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu, lãng phí; phải gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân, nói đi đôi với làm, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, như Bác căn dặn.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị cấp ủy các địa phương cần tập trung suy nghĩ, bàn bạc, tìm giải pháp tuyên truyền, vận động để thực hiện Chỉ thị 03 sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức cho thiếu nhi, thanh niên... Đồng thời, thực hiện tốt 8 nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW và một số phương hướng, nhiệm vụ đã được đề ra trong báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị. Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ và người đứng đầu, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị phù hợp và có hiệu quả ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo bộ phận giúp việc nghiên cứu, đề xuất, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị; tuyên truyền, quảng bá gương người tốt, việc tốt thông qua tuyên truyền, thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ, nhà báo đi thực tế, bám sát các phong trào, hăng hái tham gia sáng tác; tham gia tích cực bằng những tác phẩm có chất lượng vào đợt II của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung và hình thức, phương pháp sinh động, phong phú, thuyết phục để tạo sự lan tỏa trong xã hội, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, sinh hoạt chuyên đề từ nay đến hết năm 2014, cần phải gắn với những nội dung kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể bổ sung phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức và thực hiện Di chúc của Bác.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng lưu ý, nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta từ nay đến cuối nhiệm kỳ khóa XI là hết sức nặng nề về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hơn bao giờ hết, càng có ý nghĩa to lớn. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng, 15 tỉnh miền núi phía Bắc phát huy những kết quả đã làm được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, góp phần vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Nguồn: ĐCSVN/Hiền Hòa