Hội NCT TP. Hà Nội: Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”

Ngày đăng: 15/11/2016

Ông Phạm Văn ngọc, Phó Trưởng Ban Thường trực Hội NCT TP.Hà Nội báo cáo tham luận tại

Đại hội V Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 216 - 2021 (ảnh: Tuệ Minh)

 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để NCT hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của NCT trong xã hội và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hoà thuận, anh chị em đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ NCT cô đơn không nơi nương tựa”.

Theo Nghị quyết 15 của Quốc hội, sau khi mở rộng thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã với 584 xã, phường, thị trấn, 1.772.643 hộ, 7.113.217 dân, mật độ trung bình 2.129 người/km2. Thành phố Hà Nội có 797.864 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), chiếm tỷ lệ 11% dân số. Trong số NCT có 72.732 người có công với nước, chiếm 9,1%; 321.173 người hưu trí, mất sức, chiếm 40,1%; 4.324 người dân tộc thiểu số, chiếm 0,5%; 87.275 người đang hưởng trợ cấp xã hội theo Luật Người cao tuổi, chiếm 10,5%; 23.918 người khuyết tật, chiếm 2,9%; 30.073 người nghèo, cận nghèo, chiếm 3,7%; 7.806 người cô đơn, không nơi nương tựa, chiếm 0,9%. Qua hoạt động, Hội đã tập hợp được 741.325 NCT vào Hội, chiếm 94,5%; ngoài ra còn 96.155 người từ 55 đến dưới 60 tuổi vào Hội đang sinh hoạt ở 584 Hội NCT cơ sở, 5.070 chi hội, 14.995 tổ hội, nâng tổng số hội viên lên 837.480 người.

Nhận thức vai trò, vị trí của công dân Thủ đô và quán triệt Nghị quyết Đại hội IV Hội Người cao tuổi Việt Nam, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” của các cấp Hội NCT thành phố Hà Nội đã có bước phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác Hội và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:

Coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước

Hàng năm, các cấp Hội đều có kế hoạch tập huấn cán bộ, sinh hoạt tuyên truyền trong hội viên về quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, Luật Thi đua-Khen thưởng, Luật Thủ đô, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 124-KH/TU của Thành uỷ Hà Nội, Chương trình hành động số 228/CTr-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, Quy chế thi đua - khen thưởng của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam…Qua đó đã tạo cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên NCT nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác hưởng ứng thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người, mỗi tổ chức, dần dần xoá bỏ tư tưởng của một số người cho rằng người già không phải thi đua như Bác Hồ đã phê phán quan điểm “Lão lai tài tận”, “Lão giả an chi”.

Coi trọng công tác xây dựng nội dung, tiêu chí, thang điểm thi đua

Đòi hỏi các cấp Hội phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương hàng năm để chọn lọc các vấn đề trọng tâm xây dựng nội dung, kế hoạch, tiêu chí thi đua cho phù hợp.

Công tác thi đua của Hội dựa trên 03 nhiệm vụ thường xuyên là:

Thứ nhất, xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và cán bộ

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương. Xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức Hội, phát triển hội viên. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, uy tín, trình độ, năng lực, sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác Hội.

Thứ hai, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc NCT

Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho NCT theo quy định của pháp luật. Làm tốt việc phối hợp với các tổ chức có liên quan về các hoạt động chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi nghèo, cô đơn, tàn tật, tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám chữa mắt cho NCT, thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Tổ chức tốt các hoạt động Câu lạc bộ, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ Hội, quỹ Chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Thứ ba, tổ chức tốt các hoạt động phát huy vai trò NCT

Xây dựng chương trình khuyến khích NCT tham gia làm kinh tế cải thiện đời sống, xoá đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, trật tự, văn minh đô thị; kế hoạch vận động NCT tiếp tục học tập, góp phần khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng Người Hà Nội văn minh, thanh lịch, xây dựng chuẩn mực văn hóa, đạo đức NCT Thủ đô. Chương trình vận động NCT tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia hoạt động chính trị, công tác xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chấp hành Luật Giao thông, bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở nội dung, tiêu chí thi đua trên gắn với xây dựng các chỉ tiêu và bảng chấm điểm thi đua thực hiện. Cùng với nề nếp thi đua hàng năm còn có nội dung thi đua theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và của Hội.

Tổ chức phát động thi đua và ký giao ước thi đua

Ngay từ đầu mỗi năm, các cấp Hội có kế hoạch, nội dung thi đua, tổ chức Hội nghị phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa các quận, huyện, thị xã với thành phố, giữa các hội cơ sở với quận, huyện, thị xã, giữa các chi hội với Hội cơ sở, giữa hội viên với chi hội.

Do quy định đó đã đảm bảo hàng năm 100% quận, huyện, thị xã, hội cơ sở, 98% chi hội, 92% hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Thi đua - Khen thưởng

Thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng ổn định, có nghiệp vụ, am hiểu các chủ trương, chính sách về thi đua - khen thưởng, am hiểu chương trình công tác Hội, am hiểu nhiệm vụ chính trị của địa phương, có khả nămg làm tham mưu cho Hội trong việc xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua, theo dõi thi đua, phát hiện điển hình, đề xuất khen thưởng. Xác định được trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Hội phải trực tiếp chỉ đạo thi đua, bản thân phải gương mẫu thi đua mới có tác dụng vận động, động viên phong trào.

Tổ chức thi phát hiện và viết về điển hình tiên tiến

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, do vậy cần làm tốt việc phát hiện và viết về điển hình tiên tiến.

Ban Đại diện Hội NCT thành phố đã thành lập Hội đồng thi đua phát hiện và viết về điển hình tiên tiến và xây dựng kế hoạch vận động tham gia cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, qua đó biểu dương kịp thời những tấm gương NCT tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ việc làm nhỏ, đến việc làm lớn, có những đóng góp, sáng kiến hay có tác dụng tốt về xây dựng tổ chức Hội, về chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Việc phát hiện và viết về điển hình tiên tiến được tiến hành thường xuyên đảm bảo: Hội NCT cơ sở một tháng ít nhất phát hiện và giới thiệu được 01 điển hình; quận, huyện, thị xã 01 tháng ít nhất phát hiện được từ 1 đến 2 điển hình. Trên cơ sở đó, Ban Đại diện Hội NCT thành phố chọn lọc gửi về Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố để khen thưởng và tuyên truyền.

Tuy bước đầu còn một số hạn chế, nhưng đã có tác dụng tốt làm cơ sở cho việc đẩy mạnh phong trào thi đua - khen thưởng, nhân điển hình, học tập điển hình.

Tổ chức tốt hoạt động thi đua, bình xét thi đua của Cụm thi đua

Để đảm bảo cho hoạt động thi đua được tốt và công tác bình xét thi đua được chính xác, khách quan, Hà Nội trong những năm qua, Thành phố và quận, huyện, thị xã đều tổ chức các Cụm thi đua theo đặc thù đối tượng (theo khối quận, khối huyện), theo địa giới hành chính (khu vực) để tiện việc sinh hoạt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua, kiểm tra giám sát thi đua.

Cụm đã làm tốt việc tổ chức ký giao ước thi đua, sơ kết thi đua 06 tháng đầu năm, tổng kết công tác năm và bình xét suy tôn các đơn vị thi đua xuất sắc, đề xuất khen thưởng.

 Thực hiện tốt công tác động viên, khen thưởng làm động lực thúc đẩy thi đua

Phong trào thi đua có rất nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong điều kiện kinh phí của Hội còn rất hạn hẹp, nhưng các cấp Hội đã chủ động tạo nguồn để động viên khen thưởng kịp thời qua các kênh chủ yếu. Hàng năm lập dự trù kinh phí qua nguồn ngân sách hỗ trợ để thưởng theo hệ thống khen thưởng của Hội (các trường hợp Trung ương Hội khen đều có tiền thưởng của Thành phố). Tích cực đề xuất chính quyền, ban ngành, các cấp khen có kèm theo tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua - khen thưởng qua Hội đồng thi đua các cấp. Đề nghị MTTQ các cấp khen được vận dụng kinh phí hoạt động khen thưởng.

Với cách làm đó, 05 năm qua, các cấp Hội đã vận dụng khen thưởng được nhiều tập thể, cá nhân theo các nội dung công tác của Hội:

Khen thưởng theo định kỳ: 05 năm thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; 03 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 05 năm thực hiện Luật Người cao tuổi; 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam; 05 năm “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; hàng năm thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.

Khen theo chuyên đề công tác: Các phong trào thi đua NCT: Làm kinh tế giỏi; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; tham gia bảo vệ môi trường; tham gia hoạt động chính trị, công tác xã hội; tham gia hoạt động thể dục thể thao.

Kết quả thi đua đã được khen thưởng:

Hội NCT thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cụm, Cờ thi đua xuất sắc toàn quốc, 05 Bằng khen; Uỷ ban Nhân dân Thành phố tặng 05 Bằng khen; Ban Dân vận Thành uỷ tặng 02 Giấy khen. Hội NCT quận, huyện, thị xã: 16 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban Nhân dân Thành phố; 22 đơn vị được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen; 09 đơn vị được Uỷ ban Nhân dân Thành phố tặng Bằng khen; 16 đơn vị được Uỷ ban MTTQ Thành phố tặng Bằng khen; 01 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Hội NCT cơ sở xã, phường, thị trấn đã có 15.500 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban MTTQ các cấp; 02 cơ sở được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2.863 cán bộ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, hội viên NCT được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT Việt Nam”./.

Phạm Văn ngọc, Phó Trưởng Ban Thường trực Hội NCT TP.Hà Nội