Hội NCT tỉnh Lâm Đồng: Tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án củng cố, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở giai đoạn 2014-2020

Ngày đăng: 26/09/2017

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết Đề án 113

 

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-NCT ngày 14/4/2014 về việc Ban hành Đề án củng cố, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở giai đoạn 2014-2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam, ngày 21/9, Hội NCT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sơ kết 3 năm (2014-2017) triển khai thực hiện Đề án.

Theo báo cáo của BĐD Hội NCT các huyện, thành phố đến hết tháng 6/2017, toàn tỉnh có 147 tổ chức Hội cơ sở; 1.578 chi hội; 80.077 hội viên/ 92.900 NCT, chiếm tỷ lệ 86,20% NCT. Có 128/147 xã, phường, thị trấn đã thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT, chiếm tỷ lệ 87% cơ sở, với số dư 2.553,244 triệu đồng. Quá trình xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cơ sở, thể hiện rõ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành liên quan; sự chủ động phối hợp của tổ chức Hội NCT nhất là cấp cơ sở. Đặc biệt từ khi có Luật NCT được ban hành và Quyết định 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012-2020” công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng, phát triển Quỹ và hoạt động của Ban vận động đã đi vào chiều sâu và thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triễn Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong toàn tỉnh  còn mặt hạn chế, một số nơi công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quỹ làm chưa tốt, phạm vi quy mô vận động chưa rộng khắp đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Hội nghị thống nhất rút kinh nghiệm bước đầu về tổ chức, vận động và phát triển Quỹ, thời gian tới tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng quỹ,… mở rộng đối tương vận động, kiện toàn Ban vận động, Ban quản lý Quỹ; có sơ kết tổng kết đánh giá từng năm để rút kinh nghiệm, cán bộ Hội NCT phải chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp với Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng như các ngành có liên quan để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh: Phan Trung Thành, Hội NCT huyện bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Tin liên quan