Hỏi đáp về tính chất của một hội đặc thù

Ngày đăng: 20/12/2013

Hỏi: - Thế nào là Hội đặc thù, nước ta có bao nhiêu Hội đặc thù? Hội đặc thù có những quyền và nghĩa vụ như thế nào, thời gian thi hành quyết định từ ngày nào?

               (Nguyễn Phúc Khánh
                                Phó Chủ tịch Hội NCT xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức,
                 TP Hà Nội và một số bạn đọc)

     Trả lời: - Theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/11/2010, có 28 Hội có tính chất đặc thù (trong đó có Hội NCT Việt Nam) hoạt động trong phạm vi cả nước. Quyết định nêu rõ, 2 cơ sở để xác định hội có tính chất đặc thù đối với Hội là tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp là: 
     1- Được cơ quan có thẩm quyền của Đảng công nhận là tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp; 

     2- Đã được Nhà nước giao biên chế, hỗ trợ về kinh phí, điều kiện hoạt động trước ngày 1/7/2010 (ngày Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ có hiệu lực). 

     3. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 1/11/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lí Hội đã quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Hội có tính chất đặc thù.

     1) Hội đặc thù có quyền: 

     “a) Tham gia với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực hoạt động của Hội;

     b) Tham gia thực hiện một số hoạt động quản lí Nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; 

     c) Tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan Nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của Thủ tướng Chính phủ” (Điều 34).

     2) Hội đặc thù có nghĩa vụ:

     a) Tập hợp, nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của các hội thành viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội để tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước;

     b) Tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên gia giỏi ở các hội thành viên và các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội;

     c) Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật” (Điều 34).

     Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2010./.


(Nguồn: Báo Người cao tuổi).