Hỏi đáp về Nghị định số 136/2013/NÐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày đăng: 20/12/2013

Hỏi: Ngày 21/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Đề nghị Báo NCT thông tin nhanh cho độc giả NCT được biết một số nội dung mới về chính sách của Nhà nước đối với NCT và thời gian thực hiện từ ngày nào? 

Trả lời   

Nghị định số 136/2013/NÐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có những quy định mới về chính sách NCT:

Một là: Về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội.

Điều 4 của Nghị định quy định: "Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000đ". "Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác".

Hai là: Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Khoản 5, Điều 5 của Nghị định quy định. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:   

"a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng";  

"b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a, khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng";

"c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại công đồng".  

Ba là: Về mức trợ cấp xã hội hàng tháng:

Khoản 1, Điều 6 Nghị định quy định: "Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo quy định sau đây":

"Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5 Nghị định này từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi";

"Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5 Nghị định này từ đủ 80 tuổi trở lên";

"Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 5 Nghị định này"; 

"Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 5 Nghị định này"; 

 Bốn là: Về cấp thẻ bảo hiểm y tế:

Đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi được Nhà nước cấp thẻ y tế bao gồm:

- Người cao tuổi được hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 5, Điều 5 của Nghị định;

 - "Người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác mà chưa được cấp thẻ y tế miễn phí".  

Năm là: Về hỗ trợ chi phí mai táng:

- Theo Khoản 1, Điều 11 của Nghị định, người cao tuổi khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng gồm:

 Những người cao tuổi được hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 5, Điều 5 của Nghị định. 

"Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác".

 - Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định theo Khoản 1, Điều 11 nói trên  bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định này.  Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1 điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất".

 Những chính sách trợ giúp xã hội đối với Người cao tuổi theo quy định trong Nghị định 136/2013  NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 Năm 2014.

Văn bản nghị định này được đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và trang website của TW Hội NCT. 


Nguồn: Báo Người cao tuổi