Giấy mời họp Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ ba (khóa V)

Ngày đăng: 01/12/2017

Giấy mời họp Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ ba (khóa V)

Xem vả tải nội dung Giấy mời tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan