Gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 03 với các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và các phong trào thi đua *

Ngày đăng: 23/05/2014

Tại Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" diễn ra ngày 19/5/2014 tại Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã giới thiệu Bài phát biểu ; Trang thông tin điện tử trân trọng đăng lại toàn văn Bài phát biểu nói trên... Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: HH)


Thưa toàn thể các đồng chí,

Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức đúng Ngày sinh nhật Bác, 19/5/2014, là sự kiện hết sức có ý nghĩa. Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí Bí thư, Thường trực cấp ủy, các ban thường vụ cấp ủy, cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các bộ, ngành và hàng nghìn đại biểu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở tất cả các điểm cầu, đã thể hiện sự quan tâm của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Trong một buổi sáng, tại 63 điểm cầu trên cả nước, chúng ta đã hoàn thành chương trình đề ra. Chúng ta đã nghe và thảo luận Dự thảo Báo cáo sơ kết, các ý kiến phát biểu tham luận và báo cáo của một số tập thể và cá nhân tiêu biểu về kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị. Báo cáo và các tham luận tại Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những mặt làm được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị trong những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí,

Ba năm qua, các cấp, các ngành trong cả nước đã có nhiều cố gắng, sáng tạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể là:

1. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Trung ương, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị; nhiều ban thường vụ cấp ủy các cấp từ tỉnh, thành phố và tương đương đến cơ sở trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị một cách cụ thể, sát với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, tích cực kiểm tra, đôn đốc, từng bước tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở.

Cấp ủy các cấp đã quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy và ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc, để bộ phận này hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trên cả nước và ở một số địa bàn ngoài nước.

2. Việc thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và từng cấp, từng ngành. Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới; nhiều đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào chương trình công tác hằng năm, xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng đưa vào sinh hoạt chi bộ; tổ chức hội thảo, phát hành sổ tay văn hóa của cơ quan, đơn vị, gắn với những chuẩn mực đạo đức, để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo; rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và kiểm điểm việc thực hiện các chuẩn mực này trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, duy trì thành nề nếp có nơi đưa một số chuẩn mực đạo đức vào các quy ước, hương ước để vận động nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những vụ việc khiếu kiện kéo dài, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo khắc phục; bước đầu đã có những nơi giải quyết dứt điểm được một số vụ việc tồn đọng kéo dài, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Công tác tuyên truyền được chú trọng, với nhiều hình thức, biện pháp, nhiều nỗ lực tìm tòi những cách thức tuyên truyền phù hợp, như đưa tin trên trang tin nội bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu chung về Bác Hồ; xây dựng những truyện ngắn, phim ngắn có chất lượng về người tốt, việc tốt; tổ chức triển lãm, gặp gỡ, tọa đàm, hội thảo; phổ biến những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự lan tỏa...

4. Kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị được thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Ðảng của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng. Việc thực hiện tốt Chỉ thị đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Ban Bí thư, tôi biểu dương những kết quả mà chúng ta đã đạt được; biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ba năm qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được nói trên, chúng ta cũng cần nhận thức đầy đủ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để quyết tâm khắc phục trong thời gian tới: (1) Ở một số nơi vẫn còn hiện tượng thực hiện Chỉ thị một cách hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát, hiệu quả thực hiện chưa cao; (2) Vẫn còn tình trạng lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; (3) Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư chưa có nhiều điển hình tốt; (4) Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm; (5) Trong tổ chức thực hiện, có tình trạng không đồng đều, chưa thường xuyên, liên tục.

Thưa các đồng chí,

Ðể thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong thời gian tới đúng với tinh thần Nghị quyết Ðại hội XI, Báo cáo sơ kết 3 năm cũng đã nêu 9 nhóm công việc cụ thể, tôi xin nhấn mạnh thêm với các đồng chí một số nội dung sau:

Thứ nhất là, các cấp ủy và lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các cơ quan, đơn vị cần xác định sâu sắc hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng cả trước mắt và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Thứ hai là, cần gắn chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Ðảng, các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; đưa việc "học tập và làm theo" trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nề nếp. Mỗi người, trên mỗi cương vị công tác, đều phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, lời nói, tác phong, xử lý các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống.

Thứ ba là, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện Chỉ thị; trong đó, đòi hỏi đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải quyết liệt vào cuộc. Ðây là giải pháp có tính chất quyết định kết quả tốt hay không tốt trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương cần khẩn trương hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của ngành, đoàn thể, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong toàn quốc thực hiện; phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Thứ tư là, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát, giúp đỡ.

Thứ năm là, gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay"; tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đồng thời, tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp khác đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4.

Thứ sáu là, cần chú trọng phát huy vai trò tham mưu của Bộ phận giúp việc cấp ủy, tạo điều kiện để những người được phân công toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Rà soát, củng cố, lựa chọn các đồng chí thực sự tâm huyết, có uy tín cho bộ phận này.

Thứ bảy là, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức sinh động và phù hợp; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; tạo sự lan tỏa các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Ðảng và trong xã hội. Sang năm 2015, chúng ta sẽ tổ chức trao giải đợt 2 Giải thưởng sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo để làm tốt công tác này.

Về các kiến nghị của các đồng chí, Ban Bí thư ghi nhận, đề nghị Bộ phận giúp việc Ban Bí thư tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất với Ban Bí thư chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện, tháo gỡ khó khăn cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Thưa các đồng chí,

Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ, chúng ta bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như mong muốn của Người./.

(*) Đầu đề là của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: ĐCSVN, 22/5/2014.