Dự thảo Đề cương Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội V (2016 - 2021) phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội VI (2021 - 2026) Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2020

Dự thảo Đề cương Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội V (2016 - 2021) phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội VI (2021 - 2026) Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Xem và tải nội dung Dự thảo Đề cương Báo cáo tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan