Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày đăng: 29/03/2017

Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 972/QĐ-BNV ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nội vụ). Xem và tải Nội dung tại đây.


Tin liên quan