Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng: 29/12/2021

Ngày 28/12, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền; Phó Chủ tịch Thường trực Ngô Trọng Vịnh; các Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình, Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng cùng toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm báo cáo viên.

Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị được nghe các nội dung cơ bản trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 và Kế hoạch số 03-KH-TW ngày 01/12/2021của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lí nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời nắm bắt những điểm mới trong Quy định những điều đảng viên không được làm tại Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021.


Bí thư Đảng ủy Trương Xuân Cừ trực tiếp truyền đạt các văn bản của Trung ương về xây dựng Đảng

 

Bí thư Đảng ủy Trương Xuân Cừ khái quát nội dung trong Kết luận số 21, nhấn mạnh những điểm mới công tác xây dựng Đảng so với các Nghị quyết Trung ương khóa trước. Ban Chấp hành Trung ương chủ trương nâng cấp, đẩy mạnh hơn các biện pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong đó, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” - nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài và “chống” - nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh, chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các giải pháp đưa ra bao gồm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan và tăng cường kiểm tra giám sát, nhất là các giám sát chuyên đề đối với cán bộ đảng viên, phát huy vai trò của Nhân dân, MTTQ và các đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát…

Quy định về những điều đảng viên không được làm cũng được điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Đây là một trong những cơ sở, chuẩn mực cho đảng viên phấn đấu, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu chấp hành đường lối, quan điểm, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của đảng viên. Đồng thời cũng là chế tài để ngăn chặn hành vi vi phạm trong Đảng. Từ đó mỗi đảng viên tự nhận thức trách nhiệm nêu gương thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng…

Bí thư Đảng ủy Trương Xuân Cừ đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên Cơ quan Trung ương Hội tiếp tục nghiên cứu, thấm nhuần, quán triệt các nội dung của Kết luận 21, Kế hoạch 03 và Hướng dẫn 02 nêu trên; triển khai gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Thanh Hà