Công văn số 138/CV-HNCT, ngày 21 tháng 4 năm năm 2017 về việc Báo cáo kết quả công tác Hội NCT (có Biểu mẫu thống kê số liệu kèm theo)

Ngày đăng: 24/04/2017

Ngày 21 tháng 4 năm 2017,  Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành  Công văn số 138/CV-HNCT gửi Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Báo cáo kết quả công tác Hội Người cao tuổi (có Biểu mẫu thống kê số liệu kèm theo). Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Người cao tuổi Việt Nam trân trong giới thiệu.

Xem và tải nội dung Công văn tại đây.


Xem và tải Biểu mẫu thống kê công tác chăm sóc NCT tại đây.


Xem và tải Biểu mẫu thống kê công tác phát huy vai trò NCT tại đây.


Xem và tải Biểu mẫu thống kê công tác xây dựng tổ chức Hội tại đây

 


Văn phòng TW Hội
Tin liên quan