Công tác dân vận luôn là một nhiệm vụ quan trọng

Ngày đăng: 13/10/2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng”. Trong bài báo "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra nhận định “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngay đầu bài báo, Bác nhắc nhở: “Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần nhắc lại”. Điều Bác nhắc nhở luôn mang tính thời sự và đặc biệt đúng trong tình hình hiện nay khi công tác dân vận quan trọng hơn lúc nào hết. Có làm tốt công tác dân vận mới giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xúc trong Nhân dân; lòng dân mới yên, niềm tin của dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nó đúng bởi theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đã có không ít cán bộ, đảng viên xa rời nhân dân; có hành vi ứng xử không đúng mực với nhân dân, coi thường nhân dân, thậm chí vi phạm đạo lý, vi phạm pháp luật.

          Đảng ta đã đề ra chủ trương về công tác dân vận và coi đó là một trong những công tác cơ bản của Đảng ta, bên cạnh công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác kiểm tra, giám sát… Công tác dân vận luôn có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Ðảng ta luôn nhất quán khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Ðảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sức mạnh của Ðảng là ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Ðảng”.

          Ngay khi bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, trong Nghị quyết Ðại hội lần thứ VI, Ðảng ta đã xác định: Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo Nhân dân ta đoàn kết chiến đấu làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến thắng lợi, giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Thành tựu vĩ đại nói trên bắt nguồn từ chỗ Ðảng ta có đường lối chính trị đúng đắn được Nhân dân ủng hộ, có đội ngũ cán bộ và đảng viên tiền phong chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân. Quan hệ mật thiết giữa Ðảng và Nhân dân đã trở thành nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng Việt Nam.

          Trong điều kiện lãnh đạo chính quyền, Ðảng đặc biệt coi trọng đổi mới công tác quần chúng, tạo mọi điều kiện để thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Khắc phục tình trạng vi phạm dân chủ, dân chủ hình thức; đồng thời chống dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối làm phức tạp tình hình xã hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Mục tiêu của Nghị quyết là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH.

          Trong thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, không ai khác chính là Nhân dân đã phát hiện ra những vấn đề chưa phù hợp trong cơ chế chính sách, giúp cho Ðảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo ra sức sống mới, diện mạo mới cho đất nước và ngày càng phát huy tốt hơn các nguồn lực trong Nhân dân; làm cho đất nước phát triển toàn diện, ngày càng năng động, đời sống mọi mặt của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ giàu ngày càng tăng, bộ mặt nông thôn, miền núi ngày càng khởi sắc. Quyền làm chủ của Nhân dân được tăng cường, mở rộng; cải cách hành chính bước đầu có hiệu quả, làm giảm bớt phiền hà của người dân; các chương trình ASXH được quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Lực lượng sản xuất và các thành phần kinh tế phát triển đã tạo ra nhiều cơ hội cho người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm lợi ích của người lao động.

          Tuy nhiên, Ðảng ta đã nhận thấy rằng, trong lãnh đạo, Ðảng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Ðảng đã nghiêm túc phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa cách mạng tiến lên. Trong thực tiễn vừa qua, cũng không ít những cơ chế chính sách của địa phương, thậm chí cả ở tầm quốc gia, nhưng khi  đưa ra, Nhân dân chưa đồng tình và dẫn đến thực hiện hiệu quả thấp, gây tốn phí tiền của, công sức của Nhân dân hoặc thực hiện được nhưng Nhân dân không thật sự hài lòng, chưa có sự đồng thuận cao. Có nơi có thể làm được việc nhưng chưa được lòng dân, Nhân dân khiếu kiện gay gắt, có nhiều điểm nóng, Nhân dân khiếu kiện gay gắt phức tạp, khó giải quyết, làm tổn hại đến uy tín của Ðảng, của chính quyền.

            Do đó, phải làm tốt công tác dân vận để Nhân dân tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới được củng cố. Trong bất kỳ thời điểm nào, dù đấu tranh giải phóng dân tộc hay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ công tác vận động quần chúng. Có những phản ứng của người dân là không đúng, thậm chí vi phạm pháp luật. Nhưng cũng có nhiều sự phản ứng xuất phát từ cách ứng xử của cơ quan quản lý Nhà nước, chưa thực sự để dân hiểu, dân tin; chưa có sự minh bạch trong công tác quản lý, dẫn đến người dân bức xúc, tiêu cực.

          Những bức xúc dần tích tụ trong Nhân dân và khi người dân không thể nhẫn nại chịu đựng khi quyền, lợi ích chính đáng của mình bị xâm hại thì nỗi bức xúc ấy sẽ dễ dàng bùng phát khi bị kích động. Lúc đó, người dân và cả cơ quan chức năng dễ bị mất kiểm soát, gây bất ổn, gây ra những “điểm nóng”, thậm chí có nơi phải dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Việc làm đó rõ ràng không thể coi là xuất phát từ mục đích chung. Nó chỉ có thể được gọi là cách hành xử “phi dân vận” của cơ quan quản lý nhằm dùng quyền lực răn đe, xử lý những người dám phản ứng, dám chống đối. Một khi đã thành “điểm nóng”, đã có những hành vi vi phạm pháp luật thì công tác vận động nhân dân trở nên rất khó khăn, phức tạp.

          Do đó, yêu cầu quan trọng trong công tác vận động quần chúng là không để xảy ra điểm nóng, không để xảy ra và lây lan phản ứng tiêu cực trong Nhân dân. Muốn vậy, người làm công tác dân vận phải xứng đáng là công bộc của dân; quan tâm đến lợi ích trực tiếp của dân; gần dân, hiểu dân và quan trọng là phải tin dân. Thực tế đã chứng minh rằng, trong bất kỳ lĩnh vực nào, vận động người dân tham gia các phong trào hay vận động họ không thực hiện hành vi trái pháp luật, đều cần những cán bộ thực sự vì dân. Người dân nhìn vào gương của cán bộ ấy để học theo, làm theo và thể hiện thái độ ứng xử. Nếu như cán bộ vì dân, biết lắng nghe dân, giải quyết thấu tình, đạt lý cho dân thì đã không xảy ra những phản ứng dữ dội từ phía người dân như một số vụ việc trong lĩnh vực đất đai, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong các mối quan hệ xã hội thời gian qua.

          Sau những vụ việc, hậu quả đáng tiếc xảy ra, điều thấy rõ là công tác dân vận ở những nơi này có vấn đề. Chính quyền và các đoàn thể chưa làm hết trách nhiệm của mình. Rõ ràng là, chỉ khi nào xác định được “bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân… quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” thì công tác vận động Nhân dân, hay còn gọi là “dân vận” mới thực sự hiệu quả, mới làm yên lòng dân, mới luôn song hành cùng sự phát triển của đất nước. Bài học lớn nhất phải từ quyền lợi chính đáng của dân, chăm lo cho dân để có ý thức trách nhiệm, xử sự cho đúng pháp luật và đạo lý Việt Nam. Điều đó càng được khẳng định bằng lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XI, “đã đến lúc việc gần dân, lắng nghe dân, trọng dân, học dân phải được coi là mệnh lệnh của cuộc sống!”.

          Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ về công tác dân vận, trong đó vai trò của tổ chức Hội NCT các cấp và NCT trong cả nước là rất quan trọng./.

                                         

Tác giả bài viết: Đặng Tài Tính, Trưởng Ban Đối ngoại, Trung ương Hội NCT