Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 17/06/2022

Chương trình phối hợp số 138/CTPH-BTNMT-HNCT, ngày 30 tháng 3 năm 2022 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội NCT Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022 - 2026.

Xem và tải nội dung Chương trình phối hợp tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT
Tin liên quan