Chương trình phối hợp số 495/CTPH-BYT-HNCT, ngày 29 tháng 5 năm 2018 giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội NCT Việt Nam về chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn từ năm 2018 đến 2022

Ngày đăng: 18/06/2018

Chương trình phối hợp số 495 /CTPH-BYT-HNCT, ngày 29 tháng 5 năm 2018 giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội NCT Việt Nam về chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn từ năm 2018 đến 2022.


Xem và tải nội dung chương trình phối hợp tại đây.

 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan