Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017 giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022

Ngày đăng: 28/07/2017

Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017 giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022. Xem và tải nội dung tại đây.

 


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT
Tin liên quan