Chính sách đối với người có công và NCT

Ngày đăng: 10/12/2014

Hỏi: - Phải chăng chỉ “Anh hùng Lao động trong thời kì kháng chiến” mới được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng? Tại sao mức thụ hưởng tiền bảo trợ xã hội đối với NCT hoặc tiền mừng thọ NCT ở tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội không giống nhau?

Nguyễn Thành Lập (Huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời: - 1. Pháp lệnh số 04/2012/ UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành những năm trước. Theo đó, “Anh hùng Lao động trong thời kì kháng chiến” là đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, cũng có nghĩa là chỉ có Anh hùng Lao động “thời kì kháng chiến” mới được hưởng chế độ ưu đãi này.

2. Hiện nay, mức hưởng thụ chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng đối với NCT có đủ điều kiện hoặc tiền mừng thọ NCT ở các địa phương không giống nhau. Nghị định số 06/2011/NĐ – CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định: Mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT là 180.000 đồng (hệ số 1); Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức trợ cấp, trợ giúp NCT trong phạm vi quyền quản lí của mình nhưng không thấp hơn mức quy định chung nêu trên. Về chúc thọ, mừng thọ NCT, nghị định trên nêu rõ: Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định mức quà tặng người thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi.

UBND tỉnh Phú Thọ quyết định thực hiện chế độ bảo trợ xã hội đối với NCT đủ điều kiện ở địa phương là 180.000 đồng/người/tháng và tiền mừng thọ NCT theo quy định là 150.000 đồng/người là đúng thẩm quyền. UBND thành phố Hà Nội quyết định thực hiện các chế độ trên đối với NCT ở thành phố là 350.000 đồng/người/tháng và tiền mừng thọ NCT là 500.000 đồng/người cũng là thực hiện đúng thẩm quyền theo Nghị định số 06/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Quyết định của chính quyền hai đơn vị nêu trên đều căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể của địa phương mình và chính sách chung của Nhà nước

Báo Người cao tuổi
(Số báo 196 ra ngày 9/12/2014)