Chính sách bảo trợ xã hội

Ngày đăng: 03/09/2014

Hỏi: Cuối năm 2013, Báo Người cao tuổi đã giới thiệu tóm tắt một nghị định mới của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có NCT. Đến nay (tháng 4/2014) vẫn chưa thấy hướng dẫn triển khai thực hiện. Tại sao như vậy?

Bạn đọc nhiều địa phương.

Trả lời:

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ và ban được ban hành ngày 21/10/2013. Trong đó, mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội được quy định là 270.000đ/tháng/người, tăng 50% so với mức chuẩn hiện hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 12/2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12/2013 và ngày 31/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 142/NQ-CP về những vấn đề được nêu lên trong phiên họp. Chính phủ nhận định: Năm 2013, trong điều kiện khó khăn, thách thức, chúng ta đã đạt được kết quả tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2013. Bên cạnh đó, chúng ta còn những hạn chế, yếu kém, một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 chưa đạt. Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 rất nặng nề, cân đối thu chi ngân sách Nhà nước rất khó khăn…

Về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng xã hội, Nghị quyết số 142/NQ-CP của Chính phủ chỉ rõ: “Chính phủ thống nhất chưa thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Chính phủ yêu cầu Bộ Lao Động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tác các Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007, số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi.

Riêng đối với NCT, thực hiện theo Luật NCT và Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật NCT.

Báo NCT