Chi hội trưởng không có nhiệm kì

Ngày đăng: 24/12/2014

Hỏi: - Chi hội trưởng NCT có nhiệm kì không? Nếu có nhiệm kì là bao nhiêu năm? Hội viên có năng lực, trình độ, nhiệt tình công tác Hội có được bầu làm Chi hội trưởng NCT không?

Trần Anh Theo

(Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị)

Trả lời: - Điều 17, Điều lệ Hội NCT Việt Nam quy định: Chi hội được thành lập tại thôn, ấp, bản, phum, sóc, khu dân cư… (gọi chung là thôn). Chi hội đông hội viên được chia thành các tổ hội theo địa bàn xóm, tổ dân phố. Chi hội chịu sự lãnh đạo của chi ủy và BCH Hội NCT cơ sở. Chi hội họp thường kì 3 tháng một lần, họp bất thường khi cần.

Chi hội có chi hội trưởng và một số chi hội phó do BCH Hội NCT cơ sở giới thiệu hoặc do chi hội bầu. Khi thay đổi chi hội trưởng, chi hội phó, chi hội báo cáo với Ban Thường vụ Hội NCT cơ sở để bổ sung hoặc thay thế. Khi cần thiết, BCH Hội NCT cơ sở chỉ định chi hội trưởng, chi hội phó.

Tổ trưởng, tổ phó tổ hội do hội viên cử ra hoặc do chi hội chỉ định.

Nhiệm vụ chủ yếu của chi hội, tổ hội: Tổ chức thực hiện việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT theo Luật NCT và các nghị quyết, chương trình hoạt động của BCH Hội cơ sở; phổ biến và tổ chức thực hiện Điều lệ Hội và nghị quyết, quyết định của hội, quản lí hội viên, thu và quản lí sử dụng Quỹ hội, tuyên truyền phát triển hội viên mới; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thường xuyên báo cáo với Hội cơ sở về tổ chức và hoạt động của đơn vị mình…

Báo Người cao tuổi, 18/12/2014