Các điều kiện cung ứng dịch vụ chăm sóc NCT

Ngày đăng: 29/01/2014

Hỏi: - Đề nghị chuyên mục cho biết các cá nhân, tổ chức muốn mở dịch vụ chăm sóc  người cao tuổi cần có điều kiện  gì?

Trả lời: - Nghị định 06/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

I/ Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc NCT:

1. Cá nhân trực tiếp chăm sóc NCT phải bảo đảm điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

c) Có sức khỏe và kĩ năng chăm sóc NCT.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc NCT phải đáp ứng quy định tại Điều 8. Cụ thể:

a) Điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Người cao tuổi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

b) Điều kiện, thủ tục thành lập và giải thể cơ sở chăm sóc NCT quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 20 Luật Người cao tuổi theo quy định của pháp luật về loại hình tổ chức đó.

c) Cơ sở chăm sóc NCT quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 20 Luật Người cao tuổi chỉ được phép hoạt động sau khi được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc NCT.

II/ Hợp đồng dịch vụ chăm sóc NCT

1. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc NCT giữa người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng NCT với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc NCT phải được lập thành văn bản.

2. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc NCT phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NCT, phải có ý kiến đồng ý của NCT hoặc người giám hộ NCT.

3. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc NCT phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tình trạng sức khỏe, bệnh tật của NCT.

b) Thời gian chăm sóc, địa điểm chăm sóc, phương thức thực hiện chăm sóc.

c) Chi phí dịch vụ, phương thức thanh toán.

d) Quyền và nghĩa vụ của người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng.

đ) Quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc;

e) Các nội dung khác.

4. Việc kí kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung và chấm dứt hợp đồng dịch vụ chăm sóc NCT do các bên thỏa thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Nguồn: Báo Người cao tuổi, 23/1/2014).