Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 28/05/2014

Sáng 27/5/2014, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Hàng năm, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được học tập 6 tác phẩm của Bác là “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Dân vận” và “Đạo đức cách mạng”; đồng thời nghiên cứu, học tập và thảo luận trong sinh hoạt chi bộ các chuyên đề.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tạp chí Du lịch


Bên cạnh đó, Chỉ thị số 03-CT/TW đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn ngành; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên; xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đã từng bước đưa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể; việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực, hạn chế tình trạng chạy theo thành tích, nặng tính hình thức; công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngày càng quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và báo cáo tổng kết “Năm chất lượng chi bộ - 2013”. Theo đó, thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK và Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Năm nâng cao chất lượng chi bộ, nhìn chung nề nếp và chất lượng sinh hoạt của hầu hết các chi bộ đã được nâng cao, tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong mỗi buổi sinh hoạt đã được tăng cường, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01 và Kế hoạch 62 đã được nhiều cấp ủy coi trọng.

Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được ban hành ngày 14/5/2011 nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Nguồn: ĐCSVN, 27/5/2014/ VH.