Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 'Tháng hành động vì NCT Việt Nam' tỉnh Ninh Bình

Ngày đăng: 30/07/2015

Ngày 17/7/2015, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định Số 42/QĐ-NCT về việc Thành lập Ban Chỉ đạo "Tháng hành động vì NCT Việt Nam". Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội NCT Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung Quyết định nói trên. (Ảnh bìa minh hoạ / Nguồn: Mai Phương/ BaoNinhBinh.org.vn).

 

   BAN ĐẠI DIỆN HỘI NCT

         TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 42/ QĐ-NCT

Ninh Bình, Ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Chỉ đạo "Tháng hành động vì NCT Việt Nam"

 

Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Ninh Bình

            - Căn cứ Luật NCT Việt Nam và Điều lệ hội NCT Việt Nam
            - Căn cứ quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về "Tháng hành động vì NCT Việt Nam".

            - Căn cứ văn bản số 287/UBND - VP6 ngày 09/07/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v thành lập Ban Chỉ đạo "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" và mở cuộc vận động xây dựng quĩ "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT".

            - Xét đề nghị của Văn phòng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Ninh Bình.

 

Quyết định:

 

            Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo "Tháng hành động vì NCT" gồm 9 thành viên (có danh sách kèm theo).

            Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

            1/ Xây dựng nội dung hoạt động hằng năm "Tháng hành động vì NCT Việt Nam", triển khai thực hiện trong các cấp Hội; phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành đoàn thể có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

            2/ Mở cuộc vận động các tổ chức cá nhân, trong và ngoài nước đóng góp nguồn lực để chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

            3/ Triển khai đôn đốc việc thực hiện "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" ở các cấp Hội định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và Ban công tác NCT Tỉnh.

            Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 4: Văn phòng Ban Đại diện Hội NCT Tỉnh, các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận:

                              TM BAN ĐẠI DIỆN HỘI NCT TỈNH NINH BÌNH
                                                    TRƯỞNG BAN

- Như điều 4

- TW hội NCT VN

- VP UBND tỉnh
- Ban công tác NCT Tỉnh
- Các Sở, ban ngành, các thành

viên tham gia
- Các Ủy viên Ban đại diện
hội NCT tỉnh.

- Ban Đại diện hội NCT 8

huyện, thành phố
- Lưu VP.

 

   (đã ký)

 

 

B/s Trần Thị Thu Hạnh

 

 

DANH SÁCH
Ban Chỉ đạo "Tháng hành động vì NCT tỉnh Ninh Bình"

(kèm theo Quyết định Số 42 ngày 17 tháng 7 năm 2015) 

 

1/ Bà Trần Thị Thu Hạnh, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, Phó trưởng ban công tác NCT tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban chỉ đạo.

2/ Ông Nguyễn Hữu Đường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo.

3/ Ông Nguyễn Phong Phú, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

4/ Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

5/ Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên.

6/ Bà Phạm Thị Hoàn, Giám đốc Sở VHTT&DL, Ủy viên.

7/ Ông Lê Xuân Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy viên.
8/ Ông Trần Văn Bình, Ủy viên Thường trực Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, Ủy viên. 

9/ Bà Đàm Thị Hướng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đại diện Hội NCT thành phố Ninh Bình, Ủy viên.

 

        (Nguồn: Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Ninh Bình)